Podmínky užívání

Podmínky užívání

Podmínky užívání platformy Cookidoo® a mobilní aplikace Cookidoo®

Datum: 29. května 2018

Preambule

 1. Užívání Cookidoo®
 2. Užívání Aplikace
 3. Právo užívání
 4. Nákup na Cookidoo®
 5. Ceny
 6. Dodání
 7. Cookidoo® členství
 8. Informace uváděné na základě zákonné povinnosti
 9. Právo na odstoupení
 10. Omezení odpovědnosti
 11. Změny těchto Podmínek užívání
 12. Závěrečná ustanovení

Preambule

Tyto Podmínky užívání upravují užívání platformy Cookidoo® (dále jen „Cookidoo®“), poskytované společností Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Švýcarsko (dále jen „Vorwerk“), která je k dispozici na adrese www.cookidoo.cz a jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nakupovat produkty, zejména pak Cook-Key® nebo digitální kolekce s recepty (dále jen „Recepty“). Dále si uživatelé mohou předplatit Recepty, které běží nebo jsou zobrazovány na specifických zařízeních Thermomix® nebo mobilních zařízeních. Přístup ke Cookidoo® je možný prostřednictvím webové stránky nebo mobilní aplikace Cookidoo® (dále jen „Aplikace“). Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré dohody mezi společností Vorwerk a uživatelem (dále jen „Uživatel“) týkající se Cookidoo® a Aplikace.

1 Užívání Cookidoo®

1.1 Užívání Cookidoo® je možné pouze po předchozí registraci.

1.2 Při registraci je nutno poskytnout správné a úplné informace. V případě jakékoli změny uživatelových údajů je nutno tyto údaje aktualizovat a nesprávné údaje opravit.

1.3 Uživatel se zavazuje, že přístupové údaje používané k přístupu na Cookidoo® uchová v tajnosti. Dále nese Uživatel celkovou odpovědnost za veškeré činnosti prováděné prostřednictvím jeho účtu.

1.4 Uživatel neprodleně uvědomí společnost Vorwerk o veškerých případech neoprávněného použití jeho účtu a dalších případech narušení bezpečnosti.

1.5 V souladu s těmito Podmínkami užívání může Uživatel používat Recepty na Cookidoo®, nebo si Recepty předplatit na omezenou dobu. Příslušná cena bude Uživateli zobrazena předem.

1.6 V případě, že jsou Recepty vytvořeny pro konkrétní zařízení Thermomix®, lze je používat pouze s příslušnými zařízeními a nikoli s jinými zařízeními Thermomix®.

1.7 Uživatel není oprávněn:

 • obcházet technická omezení Cookidoo®, Receptů nebo Aplikace,
 • prolamovat či upravovat Cookidoo® či Aplikaci,
 • upravovat Recepty,
 • používat Cookidoo® nebo Aplikaci pro účely nezákonné či nepovolené těmito Podmínkami užívání nebo používat Cookidoo® způsobem, jenž by mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit či narušit infrastrukturu, na níž jsou provozovány Cookidoo® a Aplikace.

1.8 Vorwerk si vyhrazuje právo ukončit poskytování infrastruktury, na níž jsou provozovány Cookidoo® a Aplikace, avšak nedříve po vypršení aktuálního předplatného Receptů. Vorwerk o takovém ukončení poskytování infrastruktury uvědomí Uživatele prostřednictvím emailu zaslaného na adresu uvedenou Uživatelem. V případě ukončení poskytování infrastruktury Vorwerk zajistí zpřístupnění Receptů Uživateli ve formátu, jenž umožňuje jejich další používání i bez použití Aplikace a Cookidoo®.

1.9 Vorwerk si vyhrazuje právo omezit přístup ke konkrétním funkcím či zablokovat Uživatelův účet v případě porušení těchto Podmínek užívání Uživatelem.

2 Užívání Aplikace

2.1 Uživatel může získat aplikaci z obchodu s mobilními aplikacemi (dále jen „Mobilní obchod“) poskytovaného třetí stranou. V případě, že Aplikace není nabízena zdarma, bude Uživateli předem zobrazena kupní cena Aplikace. Pokud se Uživatel rozhodne Aplikaci zakoupit, musí nákup potvrdit pomocí příslušné funkce Mobilního obchodu.

2.2 Některé funkce Aplikace vyžadují aktivní připojení mobilního zařízení k internetu, tj. jednotlivé funkce nelze využívat bez aktivního připojení k internetu.

Dodatečné náklady mohou vzniknout v souvislosti s používáním různých funkcí internetu, v závislosti na vaší smlouvě o mobilních zařízeních.

2.3 K užívání Aplikace je nutný kompatibilní chytrý telefon či jiné kompatibilní zařízení.

3 Právo užívání

3.1 Vorwerk tímto uděluje Uživateli nevýhradní, nepřenosné a dále nepřevoditelné právo používat Recepty a Aplikaci pro účely povolené těmito Podmínkami užívání (dále jen „Právo užívání“). Uživatel je oprávněn stahovat Recepty a Aplikaci pouze na zařízení k takovému stahování určená.

3.2 Uživatel je oprávněn reprodukovat Recept a Aplikaci pouze v rozsahu nezbytném pro užívání dle smlouvy. Uživatel není oprávněn pronajímat Recepty či Aplikaci třetím stranám. Recepty a Aplikace jsou chráněny autorskými právy.

3.3 Uživatel je oprávněn používat Aplikaci a Recepty pro vlastní nekomerční účely a pouze v rozsahu povoleném těmito Podmínkami užívání. Komerční použití tohoto obsahu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Vorwerk. Obrázky je možno kopírovat, prodávat či jinak reprodukovat pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti Vorwerk.

3.4 Neoprávněné užívání, mimo jiné reprodukce Receptů nebo Aplikace či převod Receptů či Aplikace na třetí strany není povolen.

4 Nákup na Cookidoo®

4.1. Uživatel bude moci nakoupit na platformě Cookidoo® produkty (tzn. kolekce receptů) a pořídit si recepty.

4.2. Hlavní charakteristika výrobku je uvedena na popisné stránce výrobku.

4.3. Uživatel umístí vybrané produkty nebo předplatné do nákupního koše. Obsah košíku lze kdykoliv upravit.

4.4. Uživatel kliknutím na tlačítko „Potvrzení nákupu“ nebo „Získejte členství nyní!“ uděluje právně závaznou nabídku ohledně nákupu produktu nebo předplatné služby Cookidoo®. Nabídka je přijata e-mailem firmou Vorwerk s následným výslovným souhlasem. Dohoda nebude mít žádný účinek, dokud společnost Vorwerk nabídku nepřijme.

5 Ceny

5.1 Uživatel platí společnosti Vorwerk sjednanou cenu zboží.

5.2 Všechny ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších složek cen.

5.3 Cena zboží je splatná okamžikem uzavření smlouvy.

5.4. Dostupné způsoby platby jsou poskytovány Uživateli před jakoukoli objednávkou. Společnost Vorwerk nabízí uživateli platbu kreditní nebo debetní kartou (Master Card a Visa)

6 Dodání

U nehmotných produktů (např. digitální Recepty) dochází k doručení při platbě uživatelem.

7 Cookidoo® členství

7.1 Uživatel si může Recepty předplatit (dále jen „Cookidoo® členství“). Uživatel je oprávněn používat předplacené Recepty po dobu trvání Cookidoo® členství. Po vypršení Předplatného Cookidoo® již Recepty nebudou Uživateli nadále dostupné.

7.2 Cookidoo® členství trvá minimálně jeden rok, počínaje jeho aktivací. Automaticky se obnoví na konci tohoto minimálního období na další jeden rok. Kterákoliv strana může ukončit Cookidoo® členství s účinností ke konci každého roku bez výpovědní lhůty.

7.3 Práva obou stran na mimořádné ukončení členství zůstávají nedotčena.

8 Informace uváděné na základě zákonné povinnosti

8.1 Nabídky společnosti Vorwerk nejsou závazné.

8.2 Kliknutím na tlačítko „Potvrzení nákupu“ činí Uživatel právně závaznou nabídku na koupi produktu nebo na Cookidoo® členství. Společnost Vorwerk nabídku přijme následným výslovným souhlasem prostřednictvím emailu. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem přijetí nabídky společností Vorwerk.

8.3 Výhradním jazykem pro uzavření smlouvy je jazyk český. Jiné jazyky jsou k dispozici prostřednictvím lokálních verzí tohoto obchodu.

8.4 Společnost Vorwerk text smlouvy neuchovává. Uživateli však bude zaslán emailem společně s těmito Podmínkami užívání.

8.5 Uživatel má nárok na zákonná záruční práva.

 

9 Právo na odstoupení

9.1 Užívání Receptů a Cookidoo® členství

Níže uvedené pokyny k odstoupení se vztahují na trvalé zaplacené užívání a předplacené užívání Receptů (Cookidoo® členství).

Pokyny k odstoupení

Právo na odstoupení

Máte právo na odstoupení od této smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy bez uvedení důvodu.

Lhůta na odstoupení vyprší uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Pokud chcete uplatnit právo na odstoupení, musíte nám (Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Švýcarsko) své rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy sdělit prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo emailem).

K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů souvisejících s vaší volbou doručení nad rámec nejlevnějšího druhu standardního doručení, který nabízíme), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme se dozvěděli o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud výslovně neodsouhlasíte jinak, provedeme úhradu stejným způsobem, jakým jste provedli původní transakci; v každém případě vám v souvislosti s vrácením peněz nebudeme účtovat žádné poplatky.

9.2 Objednávka zboží

Níže uvedené pokyny k odstoupení se vztahují na předem zaplacené objednávky zboží, zejména tedy Cook-Key®. Tyto pokyny se nevztahují na trvale zaplacené užívání ani na předplatné Receptů (Cookidoo® členství), které je předmětem poplatků; v tomto ohledu viz odst. 9.1.

Pokyny k odstoupení

Právo na odstoupení

Máte právo na odstoupení od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta na odstoupení vyprší uplynutím 14 dnů ode dne, kdy vám nebo osobě vámi označené, která není přepravcem, bude fyzicky předáno zboží.

Pokud chcete uplatnit právo na odstoupení, musíte nám (Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, 8807 Freienbach, Švýcarsko) své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy sdělit prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo emailem).

K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů souvisejících s vaší volbou doručení nad rámec nejlevnějšího druhu standardního doručení, který nabízíme), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme se dozvěděli o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud výslovně neodsouhlasíte jinak, provedeme úhradu stejným způsobem, jakým jste provedli původní transakci; v každém případě vám v souvislosti s vrácením peněz nebudeme účtovat žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme pozdržet do doby, kdy obdržíme vrácené zboží, nebo do obdržení vašeho potvrzení, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží zakoupené na Platformě zašlete zpět neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nám sdělili své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Náklady na vrácení zboží hradíme my. Odpovídáte pouze za takové snížení hodnoty zboží, které je výsledkem manipulace přesahující rozsah nezbytný k posouzení povahy, charakteristiky a funkčnosti zboží.

10  Omezení odpovědnosti

10.1 Veškerá odpovědnost společnosti Vorwerk, zejména pak v souvislosti s nároky Uživatele na náhradu újmy a proplacení výdajů vzniklých bez účinku je založena výhradně tímto ustanovením bez ohledu na právní povahu nároku.

10.2 Společnost Vorwerk je odpovědná v souladu se zákonnými ustanoveními v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, avšak pouze za přímé škody, nikoliv za nepřímé škody nebo ztrátu zisku. Společnost Vorwerk odpovídá zákonným ustanovením v případě úmrtí, tělesných zranění nebo nepříznivých účinků na zdraví.

10.3 V případě odst. 10.2 nenese Vorwerk odpovědnost za nedostatečný ekonomický úspěch, ztrátu výnosů a nepřímé škody.

10.4 Omezení odpovědnosti se obdobně vztahuje na zaměstnance, jednatele, právní zástupce a spolupracovníky společnosti Vorwerk.

10.5 Veškerá odpovědnost společnosti Vorwerk za poskytnuté záruky a za nároky dle příslušných zákonných předpisů o odpovědnosti za výrobky (např. Zákona o odpovědnosti za výrobek) zůstává tímto nedotčena.

10.6 Vorwerk nenese odpovědnost za Recepty a jiné využití doporučení v případě nedodržení pokynů k použití a bezpečnostních pokynů.

10.7 Veškerý obsah zveřejněný společností Vorwerk na Cookidoo® a v rámci Aplikace byl vytvořen s maximální možnou péčí. Vorwerk však nepřijímá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

11 Změny těchto Podmínek užívání

Vorwerk si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky užívání, pokud jsou takové změny nezbytné z důvodu dalšího rozvoje Cookidoo® či Aplikace nebo v případě zavedení nových funkcí. Výše uvedené právo se nevztahuje na ustanovení upravující základní smluvní povinnosti stran. Taková ustanovení nelze způsobem uvedeným v tomto odstavci měnit. Vorwerk uvědomí Uživatele o změnách podmínek textovou formou před jejich vstupem v platnost a ve zvláštním sdělení jej uvědomí o obsahu nových ustanovení a o plánovaném datu jejich vstupu v platnost. Zároveň pak Vorwerk poskytne Uživateli přiměřenou lhůtu o délce alespoň šesti týdnů na výpověď smluv, na něž se tyto Podmínky užívání vztahují, pokud Uživatel se změněnými Podmínkami užívání nesouhlasí. V případě ukončení Cookidoo® členství budou uživateli vráceny již zaplacené poplatky za zbývající dobu trvání předplatného. Pokud Uživatel příslušnou smlouvu v uvedené lhůtě nevypoví, vstupují po uplynutí příslušné lhůty v planost nové podmínky. Výpověď je nutno podat písemně nebo textovou formou (např. e-mailem). V rámci oznámení o změnách Podmínek užívání uvědomí Vorwerk Uživatele o jeho právu na výpověď smlouvy, o příslušné výpovědní době a o účinku stavu, kdy Uživatel nepodnikne žádné kroky.

12 Závěrečná ustanovení

12.1 Výklad těchto Podmínek užívání se řídí švýcarskými zákony s vyloučením ustanovení o střetu práva a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG). Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení týkající se omezení volby práva a platnosti zákonných ustanovení, zejména pak státu, v němž má Uživatel jako spotřebitel místo bydliště.

12.2 Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek užívání z jakéhokoli důvodu stane nevymahatelným, strany nahradí neplatné ustanovení ustanovením platným, jehož ekonomický účel se v nejvyšší možné míře blíží původnímu ustanovení. Ostatní ustanovení těchto Podmínek užívání tím nebudou dotčena.

Ochrana soukromí

Zásady ochrany Osobních údajů pro platformu Cookidoo®, mobilní aplikaci Cookidoo® a přístroj Thermomix® TM5

Datum: 15. dubna 2018

Obsah

1 Obecné

2 Správce údajů

3 Platforma a Aplikace

4 Nástroje pro sledování

5 Přenos údajů mezi Společnostmi skupiny Vorwerk, sledování chování uživatelů na Platformě a v rámci Aplikace

6 Sledování uživatelského chování prostřednictvím přístroje Thermomix® TM5

7 Údaje o platbách

8 E-mailový marketing

9 Smazání údajů, uchovávání údajů

10 Využívání údajů o používání

11 Příjemci osobních údajů

12 Vaše práva na ochranu osobních údajů

13 Právo podat stížnost

14 Zabezpečení údajů

15 Stav oznámení o ochraně osobních údajů

16 Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů

1 Obecné

1.1 Níže uvedená ustanovení upravují způsob, jak společnost Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach, Švýcarsko („Vorwerk International”) a Vorwerk CS k.s.,Pod Pekařkou 1/107, 147 00 Praha 4, Česká republika („Místní subjekt Vorwerk”, obě společnosti společně „Společnosti skupiny Vorwerk”) nakládají s vašimi osobními údaji ve vztahu k „platformě Cookidoo®” (nebo jen „Platforma”), „mobilní aplikaci Cookidoo®“ (nebo jen „Aplikace”) a „Thermomix® TM5”, kuchyňskému přístroji s volitelným připojením k internetu („Thermomix® TM5”). Prodej přístroje Thermomix® TM5 probíhá s podporou týmu obchodních zástupců (dále jen „obchodní zástupce”), kteří rovněž pořádají předváděcí akce věnované vaření a další akce, zajišťují profesionální prezentace a zprostředkovávají osobní zkušenosti s přístrojem Thermomix® TM5.

1.2 Vorwerk International je poskytovatelem Platformy a Aplikace, zatímco Místní subjekt Vorwerk zajišťuje distribuci přístroje Thermomix® TM5.

1.3 Podrobné informace o nakládání s vašimi osobními údaji jsou uvedeny níže v oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, prosím, kontaktujte inspektora ochrany údajů.

1.4 K těmto informacím máte kdykoli přístup prostřednictvím Aplikace a můžete si je stáhnout na Platformě v sekci Nápověda, Ochrana soukromí nebo na adrese Privacy Policy, nebo, pokud je přístroj Thermomix® TM5 připojen k internetu prostřednictvím Cook-Key®, v menu přístroje Thermomix® TM5 v sekci Nastavení | Ochrana osobních údajů | Zásady ochrany osobních údajů.

2 Správce údajů

Správcem všech údajů zpracovávaných dle níže uvedených zásad je Vorwerk International. V určitých případech popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů však mohou být údaje přeneseny na jiné právnické osoby a v takových případech jsou správcem těchto přenesených údajů tyto osoby. Podrobné informace o zpracování vašich údajů jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, prosím, kontaktujte dpo@vorwerk.ch.

3 Platforma a Aplikace

3.1 Následující ustanovení tohoto článku 3 se vztahují pouze na Platformu a Aplikaci. Nevztahují se na přístroj Thermomix® TM5.

3.2 Pokud si stáhnete Aplikaci ve verzi pro Apple iOS, bude transakce zpracována prostřednictvím obchodu App Store „iTunes” provozovaného společností Apple, Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornie 95014, USA, („Apple, Inc.”) za účelem provozování Aplikace, a údaje budou postoupeny společnosti Apple, Inc. Další informace o zpracování vašich údajů společností Apple, Inc., jsou k dispozici na Privacy.

3.3 Automatický sběr údajů

3.3.1 V případě přístupu na Platformu prostřednictvím Aplikace nebo jiného zařízení budou společnosti Vorwerk International z technických důvodů automaticky předány tyto údaje: IP adresa, datum a čas, množství přenesených dat, zařízení, jehož prostřednictvím je přístup realizován, operační systém použitý na zařízení, jehož prostřednictvím je přístup realizován, a oznámení, zda byl přístup úspěšný.

3.3.2 Výše uvedené údaje budou využity k tomu, abyste z technického hlediska mohli používat Platformu a Aplikaci a slouží pro účely zpracování smluvní vztahu. Dále mohou být tyto údaje v pseudoanonymní formě vyhodnocovány pro statistické účely a za účelem zlepšování nabízených služeb. Proti tomuto použití vašich údajů můžete vznést námitku. Podrobnější informace viz odst. 12.4.

3.4 Údaje zadávané uživatelem

3.4.1 Předtím, než začnete využívat Platformu a Aplikaci, musíte si vytvořit uživatelský účet. Pro tento účel, musíte zadat svou e-mailovou adresu a heslo. Tyto údaje jsou nutné k vytvoření a správě uživatelského účtu. Volitelně můžete také zadat své jméno a datum narození. Mějte, prosím, na paměti, že váš uživatelský účet může být propojen s vaším přístrojem Thermomix® TM5, pokud je váš přístroj Thermomix® TM5 připojen k internetu prostřednictvím Cook-Key® a pokud jste poskytli svůj souhlas dle odst. 6.2.

3.4.2 Dále můžete poskytnout další údaje, např. nákupní seznamy vedené na Platformě nebo poskytnout údaje v rámci využívání týdenního plánovače nabízeného na Platformě. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.

3.5 Soubory cookies

3.5.1 Používáme soubory cookies na Platformě k našim oprávněným zájmům a abychom vám mohli nabídnout co nejlepší uživatelský zážitek z návštěvy našich webových stránek. Cookies jsou datové soubory, které ukládá váš prohlížeč a které obsahují údaje. Pokud je váš souhlas v tomto ohledu nezbytný, soubory cookie budou použity pouze v případě, že máte požadovaný souhlas.

3.5.2 Používání souborů cookies můžete deaktivovat a stávající soubory cookies ve vašem webovém prohlížeči můžete odstranit. Další informace naleznete ve svém prohlížeči v sekci nápověda.

3.5.3 V případě, že zabráníte ukládání souborů cookies v softwaru vašeho prohlížeče, je možné že nebudete moci plně využívat veškeré funkce Platformy.

4 Nástroje pro sledování

4.1 Technologie pro sledování a analýzu

4.1.1 Používáme následující technologie pro sledování a analýzu poskytované třetími stranami. Všechny tyto technologie používají soubory cookies. Tyto nástroje pro sledování jsou používány na Platformě a v rámci Aplikace, a to i v případě, že nejste přihlášeni ke svému uživatelskému účtu.

4.1.2 Jménem Vorwerk International provádějí níže uvedení poskytovatelé anonymní sběr informací za účelem analýzy vašeho používání Platformy a Aplikace, k sestavování zpráv o vaší aktivitě na Platformě a v rámci Aplikace a k poskytování dalších služeb společnosti Vorwerk International souvisejících s používáním Platformy a Aplikace. IP adresu přenesenou vaším prohlížečem v rámci níže uvedených technologií tito poskytovatelé nespojují s jinými údaji.

4.1.3 Shromažďované údaje jsou poskytovateli ukládány do anonymizovaných uživatelských profilů. Nebudou spojovány s vaším uživatelským profilem na Platformě.

4.2 Google Analytics a Google Tag Manager

4.2.1 Platforma a Aplikace využívají Google Analytics a Google Tag Manager. V obou případech se jedná o webové analytické služby poskytované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google”). Informace vytvářené souborem cookie a týkající se vašeho používání Platformy a Aplikace jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA, na němž jsou i ukládány.

4.2.2 Na Platformě i v rámci Aplikace je aktivována funkce anonymizace IP, vaše IP adresa tedy bude společností Google v rámci členských zemí Evropské unie či jiných zemí přistoupivších k Dohodě o evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech přenese společnost Google kompletní IP adresu na svůj server v USA a zkrátí ji tam.

4.2.3 Sběru údajů vytvářených souborem cookie a týkajících se vašeho používání Platformy a Aplikace (včetně IP adresy) ze strany společnosti Google a rovněž zpracování těchto údajů ze strany společnosti Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu do svého prohlížeče z tohoto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. V případě, že zabráníte ukládání souborů cookies dle ustanovení tohoto článku, je možné že nebudete moci plně využívat veškeré funkce Platformy a Aplikace.

4.3 New Relic Browser

4.3.1 Pro účely dohledu nad dostupností a parametry našich serverů, které slouží našim oprávněným zájmům poskytování našich služeb vám jako zákazníkům, používáme webovou analytickou službu „New Relic Browser” od společnosti New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. Shromažďovány společností New Relic budou údaje o technických parametrech, například reakce a doba nahrávání webových stránek; tyto údaje budou poskytnuty Vorwerk International a analyzovány za účelem zlepšování parametrů našich serverů. Za tímto účelem budou na pseudoanonymní bázi využívány uživatelské profily neobsahující osobní údaje. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů služby New Relic Browser jsou k dispozici na adrese http://newrelic.com/privacy.

4.4 Sdílení údajů s orgány činnými v trestním řízení

4.4.1 V případě, že zjistíme protiprávní jednání týkající se užívání Platformy nebo přístroje Thermomix® TM5, které slouží našim oprávněným zájmům při ochraně našeho podnikání a ostatních uživatelů platformy a Thermomix® TM5, vyhrazujeme si právo sdílet příslušné údaje pro účely prevence a stíhání trestných činů.

4.4.2 Při sdílení údajů s orgány činnými v trestním řízení jsme zavázáni dodržovat úředně uznané postupy

5 Přenos údajů mezi Společnostmi skupiny Vorwerk, sledování chování uživatelů na Platformě a v rámci Aplikace

5.1 Níže uvedená ustanovení tohoto článku 5 se vztahují pouze na používání Platformy, Aplikace a na vaše údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře objednávky přístroje Thermomix® TM5. Nevztahují se na údaje shromážděné samotným přístrojem Thermomix® TM5.

5.2 Pokud poskytnete svůj níže uvedený souhlas, platí následující ustanovení:

5.2.1 Platformu a Aplikaci vám poskytuje Vorwerk International, zatímco přístroj Thermomix® TM5 dodává příslušný Místní subjekt Vorwerk. Na základě vašeho souhlasu budou Společnosti skupiny Vorwerk synchronizovat databáze zákazníků a poskytovat si osobní údaje, které jste poskytli vyplněním objednávkového formuláře a registrací na Platformě, za účelem vzájemné aktualizace svých databází a poskytování služby zákaznické podpory. Pokud si na Platformě nebo v rámci Aplikace nevytvoříte uživatelský účet, Vorwerk International pouze uvědomí Místní subjekt Vorwerk o neexistenci takového účtu.

5.2.2 Kromě výše uvedeného a rovněž pouze s vaším souhlasem budou Společnosti skupiny Vorwerk sledovat a analyzovat vaše návštěvy na Platformě a vaše používání Aplikace a rovněž produkty, které jste si prohlédli či zakoupili, a to včetně příslušného časového údaje. Dále budou sledovat, jaké funkce Platformy a Aplikace používáte a rovněž jakým způsobem je používáte. Za tímto účelem budou Společnosti skupiny Vorwerk rovněž spojovat údaje shromážděné nástroji Google Analytics a Google Tag Manager (viz odst.4.2) s vaším uživatelským účtem.

5.2.3 Společnosti skupiny Vorwerk budou výše uvedené údaje využívat k výzkumu vašeho uživatelského chování, který slouží našim oprávněným zájmům:

aby lépe porozuměly způsobu, jímž vy a ostatní uživatelé přístroje Thermomix® TM5 používáte Platformu a Aplikaci, a

aby vám mohla poskytovat obsah a nabídky odpovídající vašim případným zájmům, a

aby mohla dále zlepšovat své služby a produkty.

5.2.4 Na základě výše uvedených informací bude na Platformě, v rámci Aplikace a na jiných webových stránkách či v rámci jiných aplikací Společností skupiny Vorwerk a s vaším dodatečným souhlasem rovněž v rámci zasílaných marketingových e-mailů zobrazován obsah a doporučení.

Pokud poskytnete svůj souhlas s přenosem a zpracováním údajů za výše uvedenými účely, vydáváte tím následující prohlášení o udělení souhlasu v nastavení soukromí na Platformě nebo v rámci Aplikace:

Udržujte vaše údaje aktuální: Výměna údajů

souhlasím s tím, aby si společnosti Vorwerk International Strecker & Co., Švýcarsko a Vorwerk CS k.s., Pod Pekařkou 1/107, 147 00 Praha 4, Česká republika („Společnosti skupiny Vorwerk”) vzájemně vyměňovaly osobní údaje, které jsem poskytl/a při vyplnění objednávkového formuláře a při registraci na Platformu Cookidoo® za účelem udržování svých databází v aktuálním stavu.

Získávání odpovídajících návrhů: Sledování a analýzy

Dále souhlasím s využíváním technologií pro sledování a analýzu Google Analytics, Google Tag Manager a New Relic Browser. Následně mohou Společnosti skupiny Vorwerk používat soubory cookies ke sledování a analýze mého uživatelského chování za účelem zlepšování svých produktů a služeb. Pro stejné účely mohou Společnosti skupiny Vorwerk propojit údaje z Platformy Cookidoo® s údaji o uživatelském chování mého přístroje Thermomix® TM5, pokud jsem navíc poskytl/a předchozí souhlas ke sledování uživatelského chování na svém přístroji Thermomix® TM5. Další informace o tomto prohlášení o poskytnutí souhlasu jsou uvedeny v článku 5 Zásad ochrany osobních údajů.

Další informace

Další informace o sledování a analýze mého uživatelského chování a o tom, jak zrušit sběr a ukládání údajů shromážděných technologiemi pro sledování a analýzu jsou uvedeny v článku 4 Zásady ochrany osobních údajů. Informace o tom, jak odstranit soubory cookies lze nalézt v odstavci 3.5 Zásady ochrany osobních údajů.

E-mailový a telefonický marketing bude realizován pouze na základě mého dodatečného souhlasu.

Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat např. zasláním e-mailu na adresu data.protection@vorwerk.cz nebo změnou nastavení soukromí na Platformě v profilu uživatele TM nebo v rámci Aplikace.

Další informace o tomto prohlášení o poskytnutí souhlasu jsou uvedeny v článku 5 Zásad ochrany osobních údajů.

5.2.5 Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat např. zasláním emailu na adresu data.protection@vorwerk.cz nebo změnou nastavení soukromí na Platformě v profilu uživatele TM nebo v rámci Aplikace.

6 Sledování uživatelského chování prostřednictvím přístroje Thermomix® TM5

6.1 Níže uvedená ustanovení tohoto článku 6 se vztahují pouze na používání přístroje Thermomix® TM5, a to pouze v případě, že je přístroj Thermomix® TM5 připojen k internetu prostřednictvím Cook-Key®. Nevztahují se na používání Platformy a Aplikace.

6.2 Pokud poskytnete svůj níže uvedený souhlas, platí následující ustanovení:

6.2.1 Pokud poskytnete svůj předchozí souhlas, bude přístroj Thermomix® TM5 přenášet údaje o vašem používání přístroje Thermomix® TM5 Společnostem skupiny Vorwerk uvedeným v odst. 1.1, přičemž tyto společnosti budou uvedené údaje spojovat s vaším uživatelským účtem na Platformě a v rámci Aplikace a s vašimi zákaznickými údaji uloženými u Místního subjektu Vorwerk. Mezi údaje shromažďované Společnostmi skupiny Vorwerk o používání vašeho přístroje Thermomix® TM5 patří identifikátor zařízení Thermomix® TM5 (TM5 Device ID), a identifikátor Cook-Key®, vaše IP adresa, vaše země a region určené vaší IP adresou, vaše zákaznické preference, používání receptů, chybové hlášení, v případě vaření dle pokynů název receptu a ID receptu, datum a čas každého použití. Společnost Vorwerk International tak bude sledovat, podle jakých receptů se vaří a jaké funkce přístroje jsou využívány včetně příslušných časových údajů.

6.2.2 Společnost Vorwerk International bude používat tyto údaje pro výzkum vašeho uživatelského chování,

aby lépe porozuměla způsobu, jímž vy a ostatní uživatelé přístroje Thermomix® TM5 tento přístroj využíváte, a

aby vám mohla poskytovat obsah a nabídky odpovídající vašim případným zájmům, a

aby mohla dále zlepšovat své služby a produkty.

6.2.3 Dále pak na základě oprávněného zájmu a za účelem zlepšování konektivity Cook-Key® bude Vorwerk International sledovat, zaznamenávat a analyzovat druh používaného připojení, počet a délku trvání úspěšných a neúspěšných připojení, identifikátor bezdrátové sítě (SSID) a počet využívaných sítí, v případě neúspěšných připojení pak rovněž důvod v podobě chybového kódu.

6.2.4 V závislosti na informacích vysvětlených v 6.2.1 a na základě výše uvedených informací bude na Cookidoo®, v rámci Aplikace, na přístroji Thermomix® TM5 a na jiných webových stránkách či v rámci jiných aplikací společnosti Vorwerk International a s vaším dodatečným souhlasem rovněž v rámci zasílaných takových marketingových e-mailů zobrazován obsah a doporučení.

6.2.5 Kromě výše uvedeného a opět s vaším souhlasem jsou Společnosti skupiny Vorwerk oprávněny poskytovat vašemu obchodnímu zástupci údaje o vašem používání přístroje Thermomix® TM5. Na základě uvedených informací vás váš obchodní zástupce může oslovit za účelem předložení obsahu a nabídek odpovídajících vašim případným zájmům; kontakt prostřednictvím telefonu či emailu bude realizován pouze v případě, že dodatečně poskytnete souhlas s příslušnými telefonáty či marketingovými e-maily.

6.3 Pokud poskytnete svůj souhlas se zpracováním údajů o vašem používání přístroje Thermomix® TM5, vydáváte následující prohlášení o udělení souhlasu při nastavení síťového připojení přístroje Thermomix® TM5:

Souhlasím s tím, aby údaje o mém uživatelském chování ve vztahu k přístroji Thermomix® TM5 byly sledovány a předávány Společnostem skupiny Vorwerk a mému obchodnímu zástupci, jak jsou uvedeni v odst. 1.1 Zásad ochrany osobních údajů, a souhlasím dále s tím, aby tyto společnosti a můj obchodní zástupce mé uživatelské chování analyzovali za účelem zlepšování produktů a služeb a předkládali mi obsah a nabídky odpovídající mým případným zájmům. V případě, že si otevřu uživatelský účet na Platformě, souhlasím také s tím, aby Společnosti skupiny Vorwerk spojovaly přenesené údaje s tímto uživatelským účtem pro výše uvedené účely, pokud jsem dal svůj předchozí souhlas ke sledování a analýza na Platformě podle odstavce 5.2.4 Zásad ochrany osobních údajů.

Další informace jsou uvedeny v článku 6 Zásad ochrany osobních údajů. Tuto volbu mohu kdykoli zrušit (a opět obnovit) změnou nastavení soukromí v menu nastavení.

6.4 Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat změnou nastavení soukromí v menu přístroje Thermomix® TM5 v části Nastavení | Soukromí | Ochrana údajů. Pro zajištění anonymizace shromážděných údajů o použití přístroje Thermomix® TM5, prosím, proveďte úspěšně synchronizaci vašeho přístroje Thermomix® TM5 s Platformou po odvolání vašeho souhlasu.

6.5 V případě, že společnost Vorwerk přistupuje na váš přístroj Thermomix® TM5 během servisních volání, Společnosti skupiny Vorwerk mohou kopírovat a používat údaje o užívání vašeho Thermomix® TM5, uložené na váš Thermomix® TM5 za účelem údržby.

7 Údaje o platbách

7.1 Níže uvedená ustanovení tohoto článku 7 se vztahují pouze na používání Platformy a Aplikace. Nevztahují se na přístroj Thermomix® TM5.

7.2 Při koupi receptů na Cookidoo® budete muset zadat platební údaje za účelem zpracování plateb (dle způsobu platby, např. číslo kreditní karty). Vaše platba bude zpracovávána třetí stranou – poskytovatelem platebních služeb Elavon Merchant Services, Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt/Main, Německo.

7.3 Při koupi Aplikace budete muset zadat platební údaje za účelem zpracování plateb (dle způsobu platby, např. číslo kreditní karty). Vaše platba bude zpracována prostřednictvím Appstore.

8 E-mailový marketing

8.1 Společnost Vorwerk International poskytuje příležitostně prostřednictvím e-mailu informace o speciálních nabídkách a slevových akcích. Prostřednictvím marketingových e-mailů vám budou předkládány informace o společnosti Vorwerk, jejích produktech a aktuálních nabídkách a průzkumech za předpokladu, že se přihlásíte k jejich odběru. Odběr marketingových e-mailů můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz ke zrušení odběru uvedený v závěru každého marketingového e-mailu.

8.2 Pokud jste poskytli souhlas se zasíláním marketingových e-mailů a s marketingovými telefonáty, vydáváte následující prohlášení o souhlasu:

Souhlasím s tím, aby společnost Vorwerk International Strecker & Co. uchovávala a používala mé kontaktní údaje za účelem e-mailové reklamy (např. informace o speciálních nabídkách a slevových akcích)

Toto prohlášení o poskytnutí souhlasu lze kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu data.protection@vorwerk.cz. Dále je v závěru každého takového e-mailu uveden odkaz ke zrušení odběru e-mailových reklam. Další informace o využívání osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

9 Smazání údajů, uchovávání údajů

9.1 Svůj uživatelský účet na Platformě můžete zcela smazat. Za tímto účelem stačí zaslat email s předmětem „smazat můj profil” na adresu data.protection@vorwerk.cz. Mějte, prosím, na paměti, že po smazání uživatelského účtu již nadále nebudete moci používat Platformu a Aplikaci.

9.2 Můžete odstranit

Údaje uložené v přístroji Thermomix® TM5 lze smazat pomocí funkce obnovení továrního nastavení v menu přístroje TM5; v odstavci 6.4 naleznete další podrobnosti o tom, jak zrušit svůj souhlas k sledování uživatelského chování na vašem přístroji Thermomix® TM5;

nastavení sítě na vašem přístroji Thermomix® TM5, který je připojen k internetu prostřednictvím Cook-Key®, pomocí funkce reset v menu nastavení přístroje Thermomix® TM5;

recepty uložené na Cook-Key® pomocí funkce Cook-Key® reset v menu nastavení přístroje Thermomix® TM5.

9.3 Společnosti skupiny Vorwerk budou uchovávat vaše údaje v nezbytném a povoleném rozsahu, což platí zejména pro účetní údaje týkající se vašich nákupů. Kritéria, která používáme pro stanovení doby uchování vašich osobních údajů zahrnují požadavky na uchovávání údajů obsažené v zákonech a předpisech a naše provozní požadavky, jako je vedení účtu, řízení vztahů se zákazníky a reakce na právní nároky, stížnosti a regulační a donucovací žádosti.

10 Využívání údajů o používání

10.1 Vaše osobní údaje nezbytné k používání služeb nabízených společností Vorwerk International (dále jen „Údaje o používání”), budou používány pro řešení smluvního vztahu. Takové Údaje o používání musí obsahovat vaše uživatelské identifikační údaje, informace o začátku a konci příslušného používání a rovněž o jeho rozsahu, informace o službách, které vám byly poskytnuty, a údaje dle odst. 3.4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

10.2 Společnosti skupiny Vorwerk jsou oprávněny využívat vaše Údaje o používání v případě potřeby v anonymní formě pro účely reklamy, průzkumu trhu, zlepšování služeb a vytváření pseudoanonymních uživatelských profilů. Proti vytváření pseudoanonymních uživatelských profilů můžete podat námitku. Další informace o podání námitky viz odst. 11.2 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

10.3 Vaše údaje mohou být dále využívány pro účely popsané v článcích 3, 5, 6 a 8 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud k tomu poskytnete příslušný souhlas.

11 Příjemci osobních údajů

11.1 Při poskytování služeb, můžeme sdílet vaše osobní údaje se subjekty, které jednají naším jménem nebo jsou jinak zapojené do transakce, včetně:

poskytovatelů služeb, s nimiž jsou osobní údaje sdíleny, a dalších obchodních partnerů, kteří nám poskytují služby, jako je hosting služeb v oblasti IT, komunikační služby, platební služby, zákaznický servis.

Výše uvedení příjemci osobních údajů mohou být umístěni mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud země, do které jsou data přenášena byla určena Evropskou komisí jako země s odpovídající úrovní ochrany, Vorwerk vyžaduje od takových příjemců, aby postupovali v souladu s opatřením na ochranu údajů, které je zakotveno ve smlouvě o zpracování údajů a v souladu se standardními smluvními doložkami.

12 Vaše práva na ochranu osobních údajů

12.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatňovat kontaktováním zákaznického servisu nebo inspektora ochrany údajů na e-mailovou adresu: dpo@vorwerk.ch.

12.2 Máte právo požadovat, aby vám společnost Vorwerk International umožnila přístup k a/nebo informace o údajích uložených u společnosti Vorwerk International ohledně vaší osoby nebo vašeho pseudonymu.

12.3 Máte právo na informace o osobních údajích, které jsme shromáždili a uložili u nás, a případně, právo na opravu údajů v případě, že vaše shromážděné osobní údaje jsou nepřesné.

12.4 Máte právo na námitky a omezení zpracování osobních údajů nebo můžete požádat o vymazání údajů. Tato práva nejsou absolutní v rámci obecného nařízení o ochraně údajů, což znamená, že někdy mohou převládnout prvořadé zájmy ohledně dalšího zpracování údajů, ale vaši žádost posoudíme a budeme vás informovat o výsledku. Můžete také podat námitku proti přímému marketingu kliknutím na tlačítko „Odhlásit” v kterémkoliv z e-mailů, které jsme vám poslali.

12.5 V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu by nemělo mít vliv na zákonnost zpracování údajů založenou na souhlasu před jeho odvoláním.

12.6 Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo je zpracování údajů nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy s námi, můžete mít právo požadovat abychom vaše osobní údaje převedli vám nebo na jiného správce údajů.

12.7 V takových případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím automatizovaného rozhodování, včetně profilování, budete o takovém postupu zpracování dat informováni a dále také o logice, která je při zpracování používána a o možných důsledcích takového zpracování. Máte právo napadnout rozhodnutí založené na automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a to přímým kontaktem na inspektora ochrany údajů, jeho e-mailová adresa je uvedena na konci tohoto dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

12.8 Pro dotazy týkající se sběru, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, zveřejnění, opravu, blokování nebo vymazání údajů, nebo námitky na konkrétní zpracování údajů, jejich přenositelnost, prosím, kontaktujte inspektora ochrany údajů, jeho e-mailová adresa je uvedena na konci tohoto dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

13 Právo podat stížnost

Pokud nejste spokojeni s jakýmkoliv aspektem zpracování vašich osobních údajů společností Vorwerk International Strecker & Co., rádi bychom celou problematiku pochopili a projednali s vámi jakým způsobem můžeme situaci co nejvíce zlepšit. Nicméně, můžete podat stížnost na místní úřad pro ochranu osobních údajů.

14 Zabezpečení údajů

Ve společnosti Vorwerk jsme zavedli odpovídající technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení nebo zpřístupnění osobních údajů přenášených, uchovávaných nebo jinak zpracovávaných.

15 Stav oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno v dubnu 2018. Vyhrazujeme si právo na změnu oznámení čas od času podle potřeby, v případě, že ve zpracování údajů nastaly nějaké změny. V případě, že oznámení o ochraně osobních údajů bude aktualizováno, podnikneme takové kroky, abychom vás vhodnými prostředky o aktualizaci informovali, například prostřednictvím vašeho účtu nebo jiným způsobem, pokud to bude vhodnější např. e-mailem.

16 Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů

Vorwerk International Strecker & Co.

Wolleraustrasse 11a, POB 261

CH – 8807 Freienbach

E-mailová adresa: dpo@vorwerk.ch

Vyloučení odpovědnosti

Všeobecné vyloučení odpovědnosti

 

 1. Autorská práva:

 

Texty, obrázky a další informace zveřejněné na internetových stránkách cookidoo.cz (dále jen „internetové stránky“) jsou – pokud není uvedeno jinak – chráněny autorskými právy společnosti Vorwerk International Strecker & Co. Ukládání, kopírování, reprodukce či předávání obsahu, a to i formou výňatků, je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Vorwerk International Strecker & Co. THERMOMIX a COOKIDOO jsou registrované ochranné známky.

 

 1. Obsah online prezentace:

 

Provozovatel internetových stránek a jejich autoři neodpovídají za aktuálnost, správnost či kvalitu předkládaných informací. Nároky z odpovědnosti za újmu vznesené vůči provozovateli internetových stránek či jejich autorům v souvislosti s újmou hmotné či nehmotné povahy způsobenou použitím či nepoužitím předkládaných informací nebo použitím nesprávných či neúplných informací jsou zásadně vyloučeny za předpokladu, že nebyly způsobeny na přirozených právech člověka, a nebo není-li možno prokázat, že byly způsobeny úmyslně nebo nedbalostí provozovatele internetových stránek či jejich autorů. Veškeré nabídky uveřejněné na internetových stránkách jsou nezávazné. Provozovatel internetových stránek a jejich autoři si výslovně vyhrazují právo na úpravu, doplnění či odstranění částí internetových stránek a/nebo nabídky uveřejněné na internetových stránkách bez konkrétního upozornění na dočasné či trvalé odstranění internetových stránek a/nebo nabídky.

 

 1. Reference a odkazy:

 

Odpovědnost provozovatele internetových stránek a/nebo jejich autorů za újmy vzniklé v případě přímých či nepřímých referencí na internetové stránky třetích stran (odkazů) mimo působnost provozovatele internetových stránek či jejich autorů lze dovodit pouze v případě, že provozovatel internetových stránek či jejich autoři jsou seznámeni s obsahem, a pouze pokud by bylo technicky možné a přiměřené zabránit používání nezákonného obsahu. Provozovatel internetových stránek a jejich autoři proto výslovně prohlašují, že v době vytvoření odkazů byly internetové stránky, na něž je odkazováno, prosty nezákonného obsahu. Provozovatel internetových stránek a jejich autoři nemají žádný vliv na aktuální či budoucí design a obsah internetových stránek třetích stran, na něž je odkazováno. Proto se výslovně zbavují odpovědnosti za veškerý obsah internetových stránek, na něž je odkazováno a který byl upraven od okamžiku vytvoření odkazů. Toto prohlášení platí pro veškeré odkazy a reference vytvořené v rámci internetové prezentace i veškeré příspěvky třetích stran v knize vzkazů, diskusních fórech a rozdělovnících zřízených provozovatelem internetových stránek či jejich autory. Veškerou odpovědnost za újmy způsobené nezákonným, chybným či neúplným obsahem internetových stránek třetích osob a zejména za veškeré újmy vzniklé použitím či nepoužitím těchto druhů předkládaných informací nese provozovatel internetových stránek či jejich autoři, na které je odkazováno, a nikoli provozovatel internetových stránek či jejich autor, jejichž internetová stránka pouze odkazuje na příslušný zveřejněný obsah prostřednictvím odkazů.

 

 1. Autorská práva a ochranné známky:

 

Autor ve vztahu k veškerému publikovanému obsahu internetových stránek usiluje o dodržování autorských práv spojených s použitou grafikou, zvukovými záznamy, videosekvencemi a texty, o používání grafiky, zvukových záznamů, videosekvencí a textů vytvořených jím samým nebo o používání grafiky, zvukových záznamů, videosekvencí a textů, které nejsou předmětem licence. Na veškerá označení a ochranné známky uváděné v rámci internetové prezentace a případně chráněné třetími stranami se bez omezení vztahují ustanovení platné legislativy o autorských právech a vlastnická práva příslušného registrovaného vlastníka. Z prosté zmínky nelze vyvozovat, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům dodaným samotným autorem zůstávají výhradním vlastnictvím autora stránek. Kopírování či používání takové grafiky, zvukových záznamů, videosekvencí a textů v rámci jiných elektronických či tištěných publikací bez předchozího výslovného souhlasu autora není povoleno.

 

 1. Ochrana údajů:

 

Pokud bude existovat možnost zadat prostřednictvím internetových stránek osobní či obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, příjmení, data narození, adresy bydliště), bude poskytnutí těchto údajů ze strany uživatele výslovně dobrovolné, shromažďování a zpracování údajů je možné jen se souhlasem uživatele. Užívání nabízených služeb a platby za tyto služby jsou – pokud je to technicky možné a přiměřené – umožněny bez poskytnutí uvedených údajů nebo s použitím anonymních údajů či pseudonymu.

 

 1. Právní platnost vyloučení odpovědnosti:

 

Toto vyloučení odpovědnosti je považováno za součást internetových stránek, na níž je na těchto internetových stránkách odkazováno. Pokud některé části či jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, přestanou být či jsou jen částečně v souladu s aktuálně platnou legislativou, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, není tím nijak dotčen obsah a platnost ostatních částí tohoto dokumentu.

 

Tiráž

Adresa:
Vorwerk International Strecker & Co.
Wolleraustrasse 11a
8807 Freienbach
Switzerland

Kancelář:
Freienbach

Identifikační číslo daně:
CZ684000098

Obchodní rejstřík:
Kanton Schwyz
CH-108.361.353

Řešení spotřebitelských sporů on-line dle čl. 14 (1) nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line:

Evropská komise poskytuje platformu pro on-line řešení spotřebitelských sporů, která je přístupná prostřednictvím odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotřebitelé tak mají možnost vyřešit své spory. Jsme připraveni přispět k mimosoudnímu smíru před příslušným orgánem pro řešení spotřebitelských sporů.

Kontakt

Zákaznický servis


Nenašli jsme žádné výsledky.