Podmínky využívání služby

Podmínky užívání platformy Cookidoo® a mobilní aplikace Cookidoo®

27. únor 2019

 1. Užívání Cookidoo®
 2. Užívání Aplikace
 3. Právo užívání
 4. Předplatné na platformě Cookidoo®
 5. Ceny
 6. Dodání
 7. Cookidoo® členství
 8. Informace uváděné na základě zákonné povinnosti
 9. Právo na odstoupení
 10. Omezení odpovědnosti
 11. Změny těchto Podmínek užívání
 12. Závěrečná ustanovení

Preambule

Tyto Podmínky užívání určují způsob používání „Receptové platformy pro Thermomix®“ (dále označované jako „Cookidoo®“) poskytované společností Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Švýcarsko (dále označovanou jako „Vorwerk“), která je k dispozici na adrese www.cookidoo.cz, a kde mohou uživatelé odebírat digitální soubory s recepty (dále označované jako „Recepty“), které si mohou spustit nebo zobrazit na speciálních zařízeních Thermomix® nebo na mobilních zařízeních. Cookidoo® lze otevřít prostřednictvím webových stránek nebo mobilní aplikace „TM App“ společnosti Vorwerk (dále označované jako „Aplikace“). Těmito Podmínkami užívání se řídí všechny smlouvy mezi společností Vorwerk a uživatelem (dále označovaným jako „Uživatel“) související s platformou Cookidoo® a s Aplikací.

1 Užívání Cookidoo®

1.1 Užívání Cookidoo® je možné pouze po předchozí registraci. Společnost Vorwerk si vyhrazuje právo zpřístupnit určitý obsah, jako jsou náhledy receptů, i neregistrovaným uživatelům; zpřístupnění takového obsahu je však předmětem výhradního uvážení společnosti Vorwerk.

1.2 Při registraci je nutno poskytnout správné a úplné informace. V případě jakékoli změny uživatelských údajů je nutno tyto údaje aktualizovat a nesprávné údaje opravit.

1.3 Uživatel se zavazuje, že přístupové údaje používané k přístupu na Cookidoo® uchová v tajnosti. Dále nese Uživatel celkovou odpovědnost za veškeré činnosti prováděné prostřednictvím jeho účtu.

1.4 Uživatel neprodleně uvědomí společnost Vorwerk o veškerých případech neoprávněného použití jeho účtu a dalších případech narušení bezpečnosti.

1.5 Na základě těchto Podmínek užívání si může Uživatel předplatit Recepty na omezené časové období. Příslušná cena za předplatné se Uživateli zobrazí předem.

1.6 V případě, že jsou Recepty vytvořeny pro konkrétní zařízení Thermomix®, lze je používat pouze s příslušnými zařízeními a nikoli s jinými zařízeními Thermomix®.

1.7 Uživatel není oprávněn:

 • obcházet technická omezení Cookidoo®, Receptů nebo Aplikace,
 • prolamovat či upravovat Cookidoo® či Aplikaci,
 • upravovat Recepty,
 • používat Cookidoo® nebo Aplikaci pro účely nezákonné či nepovolené těmito Podmínkami užívání nebo používat Cookidoo® způsobem, jenž by mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit či narušit infrastrukturu, na níž jsou provozovány Cookidoo® a Aplikace.

1.8 Společnost Vorwerk si vyhrazuje právo ukončit poskytování infrastruktury zajišťující platformu Cookidoo® a Aplikaci, ne však před ukončením stávajícího předplatného Receptů. Společnost Vorwerk na takové ukončení poskytování upozorní Uživatele e-mailem zaslaným na adresu, kterou Uživatel poskytl.

1.9 Vorwerk si vyhrazuje právo omezit přístup ke konkrétním funkcím či zablokovat Uživatelův účet v případě porušení těchto Podmínek užívání Uživatelem.

2 Užívání Aplikace

2.1 Uživatel může získat Aplikaci z obchodu s mobilními aplikacemi (dále jen „Mobilní obchod“) poskytovaného třetí stranou. V případě, že Aplikace není nabízena zdarma, bude Uživateli předem zobrazena kupní cena Aplikace. Pokud se Uživatel rozhodne Aplikaci zakoupit, musí nákup potvrdit pomocí příslušné funkce Mobilního obchodu.

2.2 Některé funkce Aplikace vyžadují aktivní připojení mobilního zařízení k internetu, tj. jednotlivé funkce nelze využívat bez aktivního připojení k internetu.

Dodatečné náklady mohou vzniknout v souvislosti s používáním různých funkcí Aplikace přes internet, v závislosti na vaší smlouvě o mobilních zařízeních.

2.3 K užívání Aplikace je nutný kompatibilní chytrý telefon či jiné kompatibilní zařízení

3 Právo užívání

3.1 Vorwerk tímto uděluje Uživateli nevýhradní, nepřenosné a dále nepřevoditelné právo používat Recepty a Aplikaci pro účely povolené těmito Podmínkami užívání (dále jen „Právo užívání“). Uživatel je oprávněn stahovat a používat Recepty a Aplikaci pouze na zařízení k takovému stahování určená.

3.2 Uživatel je oprávněn rozmnožovat Recepty a Aplikaci pouze v rozsahu nezbytném pro užívání dle smlouvy. Uživatel není oprávněn pronajímat Recepty či Aplikaci třetím stranám. Recepty a Aplikace jsou chráněny autorskými právy.

3.3 Uživatel je oprávněn používat Aplikaci a Recepty pro vlastní nekomerční účely a pouze v rozsahu povoleném těmito Podmínkami užívání. Komerční použití tohoto obsahu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Vorwerk. Obrázky je možno kopírovat, prodávat či jinak rozmnožovat pouze s výslovným písemným souhlasem společnosti Vorwerk.

3.4 Neoprávněné užívání, mimo jiné rozmnožování Receptů nebo Aplikace či převod Receptů či Aplikace na třetí strany není povolen.

4 Předplatné na platformě Cookidoo®

4.1 Na Cookidoo® si bude Uživatel moci předplatit Recepty.

4.2 Hlavní charakteristiky předplatného jsou uvedeny na stránce s popisem produktu.

4.3 Uživatel vybere požadované předplatné na začátku procesu objednávky.

4.4 Kliknutím na tlačítko „Buy Now“ (Koupit nyní!) Uživatel učiní právně závaznou objednávku Cookidoo® členství. Objednávka bude společností Vorwerk přijata následným výslovným přijetím prostřednictvím e-mailu. Smlouva vstoupí v platnost až v okamžiku, kdy společnost Vorwerk objednávku přijme.

5 Ceny

5.1 Uživatel platí společnosti Vorwerk sjednanou cenu.

5.2 Všechny ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších složek cen.

5.3 Cena je splatná okamžikem uzavření smlouvy.

5.4 Dostupné způsoby platby jsou poskytovány Uživateli před jakoukoli objednávkou. Společnost Vorwerk nabízí uživateli platbu kreditní nebo debetní kartou (Master Card a Visa), popř. jiným způsobem, pokud je tak uvedeno na Cookidoo®.

6 Dodání

U nehmotných produktů (např. digitální Recepty) dochází k doručení při platbě Uživatelem.

7 Cookidoo® členství

7.1 Uživatel si může Recepty předplatit (dále jen „Cookidoo® členství“). Uživatel je oprávněn používat předplacené Recepty po dobu trvání Cookidoo® členství. Po vypršení Cookidoo® členství již Recepty nebudou Uživateli nadále dostupné.

7.2 Zákazník si může vybrat minimální dobu trvání Cookidoo® členství jeden rok, nebo 30 dní, počínaje jeho aktivací; Členství se bude automaticky obnovovat po ukončení minimálního období, a to na stejnou dobu, jakou činilo zvolené minimální období. Cookidoo® členství může ukončit jakákoli strana, a to bez výpovědní lhůty s účinností ke konci příslušného období.

7.3 Práva obou stran na mimořádné ukončení členství zůstávají nedotčena.

8 Informace uváděné na základě zákonné povinnosti

8.1 Nabídky společnosti Vorwerk nejsou závazné.

8.2 Kliknutím na tlačítko „Buy Now“ (Koupit nyní) Uživatel učiní právně závaznou objednávku Cookidoo® členství. Objednávka bude společností Vorwerk přijata následným výslovným přijetím prostřednictvím e-mailu. Smlouva vstoupí v platnost až v okamžiku, kdy společnost Vorwerk objednávku přijme.

8.3 Výhradním jazykem pro uzavření smlouvy je jazyk český. Jiné jazyky jsou k dispozici prostřednictvím lokálních verzí tohoto obchodu.

8.4 Společnost Vorwerk text smlouvy neuchovává. Uživateli však bude zaslán emailem společně s těmito Podmínkami užívání.

8.5 Uživatel má nárok na práva ze zákonné záruky.

9 Právo na odstoupení

9.1 Následující pokyny k odstoupení od smlouvy se vztahují na zaplacené předplatné Receptů (Cookidoo® členství).

Pokyny k odstoupení

Právo na odstoupení

Máte právo na odstoupení od této smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy bez uvedení důvodu.

Lhůta na odstoupení vyprší uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Pokud chcete uplatnit právo na odstoupení, musíte nám (Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Švýcarsko, info@vorwerk.cz) své rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy sdělit prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo emailem).

K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů souvisejících s vaší volbou doručení nad rámec nejlevnějšího druhu standardního doručení, který nabízíme), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme se dozvěděli o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud výslovně neodsouhlasíte jinak, provedeme úhradu stejným způsobem, jakým jste provedli původní transakci; v každém případě vám v souvislosti s vrácením peněz nebudeme účtovat žádné poplatky.

9.2 Modelový formulář pro odstoupení

(vyplňte a odevzdejte tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

– Pro:

Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Švýcarsko

E-Mail: info@vorwerk.cz

– Já/My (*) tímto oznamujeme odstoupení od mnou/námi uzavřené smlouvy o prodeji následujícího zboží (*)/poskytování následujících služeb (*),

– Objednané dne (*)/doručené dne (*),

– Jméno spotřebitele(ů),

– Adresa spotřebitel(ů),

– Podpis spotřebitele(ů) (pouze v případě tištěného formuláře pro odstoupení),

– Datum

__________

(*) Nehodící se škrtněte

10 Omezení odpovědnosti

10.1 Veškerá odpovědnost společnosti Vorwerk, zejména pak v souvislosti s nároky Uživatele na náhradu újmy a proplacení výdajů vzniklých bez účinku, je založena výhradně tímto ustanovením bez ohledu na právní povahu nároku.

10.2 Společnost Vorwerk je odpovědná v souladu se zákonnými ustanoveními v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, avšak pouze za přímé škody, nikoliv za nepřímé škody nebo ztrátu zisku. Společnost Vorwerk odpovídá na základě zákonných ustanovení v případě úmrtí, tělesných zranění nebo nepříznivých účinků na zdraví.

10.3 Pokud se nejedná o žádný případ dle odst. 10.2, je společnost Vorwerk odpovědná pouze za porušení základní smluvní povinnosti, omezené nicméně pouze na typické, předvídatelné škody.

10.4 Omezení odpovědnosti se obdobně vztahuje na zaměstnance, jednatele, právní zástupce a spolupracovníky společnosti Vorwerk.

10.5 Veškerá odpovědnost společnosti Vorwerk za poskytnuté záruky a za nároky dle příslušných zákonných předpisů o odpovědnosti za výrobky (např. občanský zákoník) zůstává tímto nedotčena.

10.6 Vorwerk nenese odpovědnost za Recepty a jiné využití doporučení v případě nedodržení pokynů k použití a bezpečnostních pokynů.

10.7 Veškerý obsah zveřejněný společností Vorwerk na Cookidoo® a v rámci Aplikace byl vytvořen s maximální možnou péčí. Vorwerk však nepřijímá žádnou odpovědnost za technickou správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

11 Změny těchto Podmínek užívání

Vorwerk si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky užívání, pokud jsou takové změny nezbytné z důvodu dalšího rozvoje Cookidoo® či Aplikace nebo v případě zavedení nových funkcí. Výše uvedené právo se nevztahuje na ustanovení upravující základní smluvní povinnosti stran. Taková ustanovení nelze způsobem uvedeným v tomto odstavci měnit. Vorwerk uvědomí Uživatele o změnách podmínek písemnou formou před jejich vstupem v platnost a ve zvláštním sdělení jej uvědomí o obsahu nových ustanovení a o plánovaném datu jejich vstupu v platnost. Zároveň pak Vorwerk poskytne Uživateli přiměřenou lhůtu o délce alespoň šesti týdnů na výpověď smluv, na něž se tyto Podmínky užívání vztahují, pokud Uživatel se změněnými Podmínkami užívání nesouhlasí. V případě ukončení Cookidoo® členství budou uživately vráceny již zaplacené poplatky za zbývající dobu trvání předplatného. Pokud Uživatel příslušnou smlouvu v uvedené lhůtě nevypoví, vstupují po uplynutí příslušné lhůty v planost nové podmínky. Výpověď je nutno podat písemně nebo textovou formou (např. e-mailem). V rámci oznámení o změnách Podmínek užívání uvědomí Vorwerk Uživatele o jeho právu na výpověď smlouvy, o příslušné výpovědní době a o účinku stavu, kdy Uživatel nepodnikne žádné kroky.

12 Závěrečná ustanovení

12.1 Výklad těchto Podmínek užívání se řídí švýcarskými zákony s vyloučením ustanovení obsahujících kolizní normy a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení týkající se omezení volby práva a platnosti zákonných ustanovení, zejména pak státu, v němž má Uživatel jako spotřebitel místo bydliště.

12.2 Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek užívání z jakéhokoli důvodu stane nevymahatelným, strany nahradí neplatné ustanovení ustanovením platným, jehož ekonomický účel se v nejvyšší možné míře blíží původnímu ustanovení. Ostatní ustanovení těchto Podmínek užívání tím nebudou dotčena.