VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Všeobecné vyloučení odpovědnosti

1. Autorská práva:

Texty, obrázky a další informace zveřejněné na internetových stránkách cookidoo.cz (dále jen „internetové stránky“) jsou – pokud není uvedeno jinak – chráněny autorskými právy společnosti Vorwerk International & Co. KmG. Ukládání, kopírování, reprodukce či předávání obsahu, a to i formou výňatků, je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Vorwerk International & Co. KmG. THERMOMIX a COOKIDOO jsou registrované ochranné známky.

2. Obsah online prezentace:

Provozovatel internetových stránek a jejich autoři neodpovídají za aktuálnost, správnost či kvalitu předkládaných informací. Nároky z odpovědnosti za újmu vznesené vůči provozovateli internetových stránek či jejich autorům v souvislosti s újmou hmotné či nehmotné povahy způsobenou použitím či nepoužitím předkládaných informací nebo použitím nesprávných či neúplných informací jsou zásadně vyloučeny za předpokladu, že nebyly způsobeny na přirozených právech člověka, a nebo není-li možno prokázat, že byly způsobeny úmyslně nebo nedbalostí provozovatele internetových stránek či jejich autorů. Veškeré nabídky uveřejněné na internetových stránkách jsou nezávazné. Provozovatel internetových stránek a jejich autoři si výslovně vyhrazují právo na úpravu, doplnění či odstranění částí internetových stránek a/nebo nabídky uveřejněné na internetových stránkách bez konkrétního upozornění na dočasné či trvalé odstranění internetových stránek a/nebo nabídky.

3. Reference a odkazy:

Odpovědnost provozovatele internetových stránek a/nebo jejich autorů za újmy vzniklé v případě přímých či nepřímých referencí na internetové stránky třetích stran (odkazů) mimo působnost provozovatele internetových stránek či jejich autorů lze dovodit pouze v případě, že provozovatel internetových stránek či jejich autoři jsou seznámeni s obsahem, a pouze pokud by bylo technicky možné a přiměřené zabránit používání nezákonného obsahu. Provozovatel internetových stránek a jejich autoři proto výslovně prohlašují, že v době vytvoření odkazů byly internetové stránky, na něž je odkazováno, prosty nezákonného obsahu. Provozovatel internetových stránek a jejich autoři nemají žádný vliv na aktuální či budoucí design a obsah internetových stránek třetích stran, na něž je odkazováno. Proto se výslovně zbavují odpovědnosti za veškerý obsah internetových stránek, na něž je odkazováno a který byl upraven od okamžiku vytvoření odkazů. Toto prohlášení platí pro veškeré odkazy a reference vytvořené v rámci internetové prezentace i veškeré příspěvky třetích stran v knize vzkazů, diskusních fórech a rozdělovnících zřízených provozovatelem internetových stránek či jejich autory. Veškerou odpovědnost za újmy způsobené nezákonným, chybným či neúplným obsahem internetových stránek třetích osob a zejména za veškeré újmy vzniklé použitím či nepoužitím těchto druhů předkládaných informací nese provozovatel internetových stránek či jejich autoři, na které je odkazováno, a nikoli provozovatel internetových stránek či jejich autor, jejichž internetová stránka pouze odkazuje na příslušný zveřejněný obsah prostřednictvím odkazů.

4. Autorská práva a ochranné známky:

Autor ve vztahu k veškerému publikovanému obsahu internetových stránek usiluje o dodržování autorských práv spojených s použitou grafikou, zvukovými záznamy, videosekvencemi a texty, o používání grafiky, zvukových záznamů, videosekvencí a textů vytvořených jím samým nebo o používání grafiky, zvukových záznamů, videosekvencí a textů, které nejsou předmětem licence. Na veškerá označení a ochranné známky uváděné v rámci internetové prezentace a případně chráněné třetími stranami se bez omezení vztahují ustanovení platné legislativy o autorských právech a vlastnická práva příslušného registrovaného vlastníka. Z prosté zmínky nelze vyvozovat, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům dodaným samotným autorem zůstávají výhradním vlastnictvím autora stránek. Kopírování či používání takové grafiky, zvukových záznamů, videosekvencí a textů v rámci jiných elektronických či tištěných publikací bez předchozího výslovného souhlasu autora není povoleno.

5. Ochrana údajů:

Pokud bude existovat možnost zadat prostřednictvím internetových stránek osobní či obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, příjmení, data narození, adresy bydliště), bude poskytnutí těchto údajů ze strany uživatele výslovně dobrovolné, shromažďování a zpracování údajů je možné jen se souhlasem uživatele. Užívání nabízených služeb a platby za tyto služby jsou – pokud je to technicky možné a přiměřené – umožněny bez poskytnutí uvedených údajů nebo s použitím anonymních údajů či pseudonymu.

6. Právní platnost vyloučení odpovědnosti:

Toto vyloučení odpovědnosti je považováno za součást internetových stránek, na níž je na těchto internetových stránkách odkazováno. Pokud některé části či jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, přestanou být či jsou jen částečně v souladu s aktuálně platnou legislativou, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, není tím nijak dotčen obsah a platnost ostatních částí tohoto dokumentu